اعضای کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
 
رئیس کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی=دکتر ارسلان سالاری 
 
دبیر کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه= دکتر پیمان اسدی 
 
رئیس کمیته درمان کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه=
 
رئیس کمیته بهداشت کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه=
 
رئیس کمیته آموزشی کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه= 
 
رئیس کمیته تحقیقات و فناوری کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه=
 
رئیس کمیته پشتیبانی کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه= 
 
رئیس کمیته دارو کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه=دکتر  
 
کارشناس مسئول کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه= 
 
 
آدرس دبیرخانه: رشت -بلوار شهید بهشتی-روبروی کمیته امداد امام خمینی(ره)ط
شماره تماس دبیرخانه:013133429646 و 013133444351
فاکس دبیرخانه:013133422418 و 013133444653 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400