1-انچه در ارتباط با کرونا باید بدانید /uploads/old/Contents/asset77/کرونا/1.pdf

2-توصیه های بهداشتی در خصوص خیره ها/uploads/old/Contents/asset77/کرونا/2.pdf

3- توصیه های بهداشتی اتباع خارجی /uploads/old/Contents/asset77/کرونا/3.pdf

4-توصیه های بهداشتی در خصوص ویروس کرونا/uploads/old/Contents/asset77/کرونا/4.pdf 

5- توصیه های بهداشتی در خصوص مدارس/uploads/old/Contents/asset77/کرونا/5.pdf

6-توصیه های بهداشتی در خصوص مهمد کودک ها/uploads/old/Contents/asset77/کرونا/6.pdf 

7-توصیه های بهداشتی در خصوص عموم مردم/uploads/old/Contents/asset77/کرونا/7.pdf 

8-توصیه های بهداشتی در خصوص افراد با بیماری خاص/uploads/old/Contents/asset77/کرونا/8.pdf 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 22:21