ردیف

 واحد 

                  مسئول واحد

شماره تماس

1

دبیرخانه

                 محمود رضایی فرد

33444351-داخلی 141

2

امور اداری

                 عیسی شریفی

33444351-داخلی 127-128

3

امور مالی

                 اکبر پورناصرانی

33444351-داخلی 130-131-132-144-145

4

تدارکات و کارپردازی

                 سعید احسانی

33444351-داخلی 105-106

5

طرح و گسترش پایگاه ها

                محمد مهدی خورسند

33444351-داخلی 146

6

امین اموال

و انبار   

               ایرج خیروی

33444351-داخلی 110

7

کارگزینی

              علیرضا شاکریان

33444351-داخلی 126-142

8

فناوری اطلاعات

              علیرضا شاکریان

33444351-داخلی 126-142

آخرین بروز رسانی : 10 آذر 1400
آرشیو
آرشیو